Home ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းၵဝ်ႈ (99%) ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈၽႄၵၼ်ဢဝ်

ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းၵဝ်ႈ (99%) ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈၽႄၵၼ်ဢဝ်

0
ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းၵဝ်ႈ (99%) ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈၽႄၵၼ်ဢဝ်
Credit : Photo owner

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပိၼ်ႇတႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ လႄႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ် ၸွမ်းယူႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်မဵဝ်းယိပ်းၵွင်ႈသေ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႅတ်ႇၶႄပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်သေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယိပ်းၵမ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူၵ်းလႃႈလိုၼ်းလင် ပိူၼ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇဝႆႉယူႇ ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်တႂ်ႈတႃဝၢၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉသေ ၶတ်းၸႂ်ၵုမ်းၵမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈယူႇတႂ်ႈမိုဝ်းၶဝ် ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇယဝ်ႉသေ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ပႆႇႁၼ်လႆႈလွင်ႈတၢင်းသင်မႃးသေတႃႉၵေႃႈ သင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တႅပ်းတတ်းၼႆၸိုင် တိုၼ်းတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးသေဢၼ်ဢၼ်လႄႈ တႅပ်းတတ်းလႆႈယူႇၼႆ ၽူႈတႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈပူတ်းပွႆႇဢႃႇၼႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႂ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိုဝ်းယဝ်ႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်လိုမ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈမႃး ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမႃးယူႇသေ မိူဝ်ႈၽွင်းမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ လႆႈယူႇလီၵိၼ်လီ မၢၵ်ႇမီးလူၼ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

မိူဝ်ႈၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ပီႊ 1962 ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁုပ်ႈသိမ်း ၶူင်းၵၢၼ်ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်မႃးပဵၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမေႃပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈ ၼႂ်းပီႊ 1987 ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈပႃးၵႂႃႇ ၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ မိူင်းဢၼ်ၵွတ်းၽၢၼ် လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉယူႇ။ ဝၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵွၼ်းၽၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ မိူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉ လၢႆးၸႅၵ်ႇၽႄႇပၼ်ၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်သေ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၼ်ႉသုင် ယူႇသႃႇ ဢမ်ႇၵွတ်းၽၢၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ဝၢႆးလင် 1988 ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမၢၵ်ႇမီးၼင်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ လႃႉၵျေႃႇသေႃး ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢၼ်ၼႄႇဝိၼ်းယိပ်း ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်းၼႆႉ ၼေႇဝိၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ယိပ်းတင်းမူတ်းသေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းပႃႈတႂ်ႈမၼ်းၵူၺ်း ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ၸွမ်ႉသိုၵ်းလူင်ၼႆႉ မီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ထၢင်ႇႁၢင်ႈၵူႈၵေႃႉယူႇသေ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၸူမ်ယူႇၸွမ်းၼႂ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၽျႅၵ်ႈယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်  ပႅတ်ႇသီႇတူဝ် (8888) သေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၶုၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢၼ်ပၢၼ်ၼေႇဝိၼ်း ပိၵ်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇသၽႃႇဝ လွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႇမီး မိူၼ်ၼင်ႇ လူဝ်ႇႁဵတ်း ၵုၼ်ႇ သူင်ႇၶဝ်ႈသူင်ႇဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽႄႈၵႃႉၶၢႆ လႄႈ လူဝ်ႇမၵ်းတတ်းတၢင်းၼမ်ဢေႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းမိုဝ်းသေ ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႉမိူင်းၸုမ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉဝၢႆႇၼႃႈ ႁႃပိုင်ဢိင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယူႇ လႄႈ ႁဵတ်းပႃးပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မဵဝ်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈဢႃႇၼႃႇသေ ႁဵတ်းလႆႈတင်းသဵင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 March 1962 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ပၢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းၼေႇဝိၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းမီး ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉတႄႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လူၼ်ႉတဵမ်ဝၢၼ်ႈတဵမ်မိူင်း တီႈလႂ်ၵေႃႈႁၼ်လႆႈသေ ယင်းၸိုမ်းၶဝ်ႈထိုင်ပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း သေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယင်းဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈသေ တိုၵ်ႉပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းၵူတ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ပႃႈတႂ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်) ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဝၢႆး ပႅတ်ႇသီႇတူဝ် (8888) ၼႂ်းပီႊ 1990 လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Myanmar Economic Corporation (MEC) (မြန်မာ့စီးပွါးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း) ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းပီႊ 1997 ၼႆႉ မီးၵၢၼ်ငၢၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇမွၵ်ႈ 110 လွင်ႈသေ  ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈမီးယူႇဝႆႉၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႅၵ်ႇၽႄႁူႉလႆႈ  ၵၢၼ်ငၢၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမဵဝ်းလႂ် ဢၼ်လႂ်ၽႂ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင်ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်) ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မႅၼ်ႇမႃႇပီႇယႃႇၼႆသေ မႅၼ်ႇမႃႇပီႇယႃႇ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆလႄႈ ၵၢၼ်ၶၢႆလူတ်းလူင်းၵႂႃႇထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း (80%) ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႇၵိၼ်လႄႈ ပၼ်ႁႅင်း ပီႇယႃႇမိၵ်ႈမၢႆ Andaman Gold ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈမႅၼ်ႇမႃႇပီႇယႃႇသေ ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႇယႃႇမိၵ်ႈမၢႆ Andaman Gold ၶွင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လႆႈၶၢႆၼမ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈမႃးယူႇ။ 

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်မဵဝ်းဢၼ်ဢိင်ၼိူဝ်ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇဢၼ်မီးသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းဝႆႉလႄႈ ပၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဝႆႉယူႇ။ လိူဝ်သေ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႃႉၶၢႆတီႈလိၼ် ၊ ၶိူင်ႈမဝ်းမိင်းလႄႈ  လႅၼ်းယႃႈ  ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝ ၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉယူႇတင်းၼမ် ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ဢၼ်လႆႈမႃးၵေႃႈ ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ႁဵင်းတေႃႇဢူး ဢၼ်ယၢမ်ႈယူႇၼႂ်း တပ်ႉမ 99 သေ ယၢမ်းလဵဝ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉၸွမ်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၵၢၼ်ငၢၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်း ၸၢင်ႈဢၢင်ႈဢိင် ၵုင်ႇမုၼ်တပ်ႉသိုၵ်းသေ ႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈ တၢင်းၼွၵ်ႈထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉၵေႃႈ ယင်းမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢင်ၸုမ်းမၢင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵဵဝ်ႇယုင်ႈၸွမ်း လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶူဝ်းမဵဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈတင်းၼမ်ယူႇ ႁူႉယူႇဝႃႈ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢၼ် ဢမ်ႇထွမ်ႇဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈသေ ႁဵတ်းၸွမ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်)  ၼၼ်ႉ သျႄႇယႃႇ (Share) တင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ 383,000 ဢၼ်သေ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းၵဝ်ႈ (99%) ၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Bloomberg ၵေႃႈ ယင်းလၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်သျႄႇယႃႇ သုၼ်ႇတူဝ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်) ၼၼ်ႉ မီးယူႇ 5,000 ဢၼ်သေ ၼႂ်းပီႊ 2010−2011 ၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်သွၼ်ႇငိုၼ်းၶဝ်ႈပီႊၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈလဵဝ်သေ ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈမႃး တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇတၢင်းၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇသွၼ်ႇပႃးဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇ တပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁွတ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵူၺ်းၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းတပ်ႉ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ပေႃးတေၶိူင်ႇၶမ်ႉ ၵႅၼ်ႇၶႅင်လီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းသိုဝ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ဢၢၼ်းဢုပ်ႉမိူင်း ယူႇမႃးၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း