Home ၶၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 1,600 ပၢႆ လိုဝ်ႈၵၢၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 1,600 ပၢႆ လိုဝ်ႈၵၢၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 1,600 ပၢႆ လိုဝ်ႈၵၢၼ်

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ပႃႇမွၵ်ႉၶလူင်၊ ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ် လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 1,600 ပၢႆ ဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် 15 တီႈ လိုဝ်ႈၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 May 2021 (လိူၼ်ႁႃလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပႃႇမွၵ်ႉၶလူင် ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸီႉသင်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ် လိုဝ်ႈၵၢၼ် လူၺ်ႈဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေ လိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၶၢဝ်းယၢဝ်း ပၢႆႈၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တူဝ်ၼပ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ 1,600 ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 6 May 2021 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းသေ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ်ထႅင်ႈတင်းၼမ် ပႃးၸဵမ် ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် 1,638 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် 15 တီႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸၼ်ႉၸွမ်ထႅၵ်ႇၼူဝ်ႇလူဝ်ႇၵျီႇ ၵဵင်းတုင်၊ ၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တူဝ်ၼပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်ယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်လႆႈၵူၺ်းသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေထုၵ်ႇသင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၼမ်လိူဝ်သေၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇမွၵ်ႉၶ ၶူးသွၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇသင်ႇဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လႄႈ ႁႂ်ႈၶူးသွၼ် ပႃႇမွၵ်ႉၶ ဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇထိုင်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉၶႅၼ်ႈၵၼ်လၢႆဝၼ်းၵူၺ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လိုဝ်ႈၵၢၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေသင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ ယင်းပၢႆဢဝ်မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 505 (က) သေ ပိုတ်ႇဢမူႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း