ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ

0
238

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:20 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၽူဝ်းထူး တီႈယူႇပွၵ်ႉမျၢၼ်ႇမႃႇယႅတ်ႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈ မၼ်းၸၢႆး ၸင်ႇလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသေ မၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးတီႈတိၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သေ သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉၵွင်ႈၵူႈသႅၼ်း ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႉၺွပ်း ပေႃႉထုပ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းလႄႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တီႉၺွပ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵူဝ်ဢမ်ႇႁေသင်သေ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 1 May 2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 759 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသမ်ႉ မီးထိုင် 4,561 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 May 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇ 60 mm ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ 3 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း