Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵေႃးပၵၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၶဝ်ႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈၵျွင်း

ၵေႃးပၵၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၶဝ်ႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈၵျွင်း

ၵေႃးပၵၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၶဝ်ႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈၵျွင်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈသဝ်းလႄႈ လႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ ၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေတႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃးပၵၵျွင်း ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ် March ပီႊ 2021 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢိၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၸမ် ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ မႃးယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉယူႇ၊ ၵူၺ်ႈၵႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ် ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းသေ ဢၼ်မႃးပိုင်ႈဢိင် ယူႇသဝ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတႆးၵေႃႈ တဵမ်ယဝ်ႉလႄႈ လႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ ၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉသေတႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃးပၵၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၶဝ်ႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၵေႃးပၵၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ထၢင်ၽၢႆႈဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊ ၵူဝ်ထၢင်ၽၢႆႈလႅဝ်၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ၶိုၼ်ႈထၢင်ၽၢႆႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်ၼႆလႄႈ  ၸင်ႇဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶဝ်ႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်း ၼႆယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ် ယွၼ်းၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၵေႃးပၵၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်း ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ၊ ထိုင်မႃးပီႊၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ မႃးယွၼ်းယူႇသွၼ်ႈသဝ်း တီႈၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေတႃႉ ၸုမ်းၵေႃးပၵၵျွင်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ယူႇသွၼ်ႈသဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် လႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵူဝ်ႇတွင်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းၽင်ႇ ၼမ်ႉပေႃႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ဝၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၺ်းလႆႈၼွၼ်း ၼိူဝ်ထေႃႈၼိူဝ်းၵႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃးပၵၵျွင်းၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသုၼ်ႇလဵဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ၶဝ်ႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း မိူၼ်လၢႆးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃးပၵ ၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈပႃးၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း လႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉႁွင်းလႆႈလႃးလႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မႃးယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 1,000 ပၢႆသေ ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶွင်ၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇ တႃႇတွင်ႈထၢမ်ပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်းၵေႃးပၵၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉလႆႈ။

တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ် February 2021 ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA လႄႈ SSPP/SSA ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ  ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢိၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈသေ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း