ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ RCSS/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

0
333

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး။

ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ RCSS/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် သူင်ႇထိုင်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ဝၢႆးသေ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်း လီငၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် 4 ၵေႃႉ (ၼႂ်းၼၼ်ႉၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ) လႄႈ မီးယႃႈမႃႉၸပ်းတူဝ် ၸိူဝ်းၶဝ် 4 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 211 မဵတ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ RCSS/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 March 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈပၢင်မၢၵ်ႇၶေႃ (တီႈပိူၼ်ႈၽဝ်ထုၼ်/ထၢၼ်ႇ) ဢၼ်မီးဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ သေတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမႃႉ 1 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ 1 ၵေႃႉ လႄႈ သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ 406 မဵတ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ လုင်းၵျေႃႇ ဢႃႇယု 46 ပီႊ (ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈ)၊ ၸၢႆၵျေႃႇလူၼ်း ဢႃႇယု 26 ပီႊ၊ ပႃႈပၢႆ ဢႃႇယု 54 ပီႊ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇၸိင်ႇ ဢႃႇယု 34 ပီႊ၊ လုင်းငိုၼ်း ဢႃႇယု 52 ပီႊ၊ လုင်းထုၼ်းၸိင်ႇ ဢႃႇယု 43 ပီႊ ယွၼ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် လႄႈ တေမူၼ်ႉမႄးပၼ်ပႃးဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးယူႇသဝ်းလႆႈၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း/ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ RCSS/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

သၢႆမၢႆၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း သူင်ႇဝႆႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တေၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တီႉၺွပ်းၽဵဝ်ႈသိမ်းပၼ် ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း