Thursday, February 25, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း မလေးသျုး ႁူမ်ႈမိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေသူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မလေးသျုး ႁူမ်ႈမိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေသူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈမလေးသျုး တေသူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ ၵူၼ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေတႃႉ ၵူၺ်းမိူၼ်တေႁၢမ်ႈတၢပ်ႈသင်ဢမ်ႇလႆႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းမလေးသျုး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း သူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇတီႈတႃႈႁိူဝ်း လူၺ်ႈမီးႁိူဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပႂ်ႉႁပ်ႉဝႆႉ  ပုၼ်ႈတႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလၢႆၽၢႆႇၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ သင်ဝႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ ၸိူဝ်းၶဝ်တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းမလေးသျုးတီးၺွပ်း 1,200 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈႁူႉၶၢဝ်းယၢမ်းတႅတ်ႈတေႃးလီယဝ်ႉဝႃႈ ႁိူဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇ 3 လမ်း တေႁပ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

UNHCR

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျုႇ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထိုင်တီႈလႆႈပၢႆႈၽေးၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ တီႈမိူင်းမလေးသျုး လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈသႂ်ႇသၢႆမၢႆ ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မလေးသျုးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ် တေဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇသူင်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းမလေးသျုး သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် မီးသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယဝ်ႉ 6 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ် ဢၼ်မီးသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႅပ်ႈတေၼမ်သေၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း Amnesty International ၵေႃႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း ၶေႃႈသင်ႇ တီႈလုမ်းတႅတ်းတတ်းတြႃး ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတႃႇတေသူင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်တေပွၵ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈမီးသၢႆမၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) ယဝ်ႉ၊ သင်ဝႃႈ မလေးသျုး တိုၵ်ႉတေတိုဝ်တၼ်သေ သူင်ႇတူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇၼႆႉၸိုင်ႈ ပေႃးမီးလွင်ႈ ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ထိုင်တီႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၼၼ်ႉ မလေးသျုး တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Asiaone

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းမလေးသျုး ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်ၸွမ်း လႄႈ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇ လွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ထုၵ်ႇသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းမလေးသျုး ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) ၶဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ ၵူၼ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 1 ပီႊပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments