Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သွင်ႁႃႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ (22222)

ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သွင်ႁႃႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ (22222)

0
ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သွင်ႁႃႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ (22222)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူဝ်ႈတင်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သွင်ႁႃႈတူဝ် (22222) ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 07:00 မူင်း တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ႁူမ်ႈတင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းဢိၵ်ႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ယိပ်းပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသေယဝ်ႉ တိူဝ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉယူႇသေဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေယႃႉၽျၢၵ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁၼ်မီးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ လွႆလႅမ်၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီး လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႉ၊ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသႅင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ထိုင်တီႈၵၢတ်ႇပေႃးယဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၼ်းပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝၼ်းလိူၼ်လပ်းလိူၼ်မူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတႃႈၵုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈႁိမ်းလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ လႄးတၢၼ်း၊ ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၽြႃးသူးလေႇ၊ ႁိမ်းလုမ်းၽွင်းတၢင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢိၼ်းယႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈလႅင်းဢိၼ်ႇၼိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

 တီႈဝဵင်းမၢၼ်းတလေးၼႆၵေႃႈ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉၽျၢၵ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ (2) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သွင်ႁႃႈတူဝ် (22222) ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမၢၼ်းတလေးတင်းဝဵင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် ဢႅၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇယူဝ်ႇ ပလိၼ်ႇၵၢၼ်ႇ Antony Blinken ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းၼိူဝ် Twitter သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႆႉဝႃႈ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇလႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇ၊ ႁူမ်ႈတင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလွႆးဢၢပ်ႈပၼ် ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉလွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈၼႆႉဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇမီးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်လႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈ တဵၵ်းတဵင်ၵၼ် မီးပႃးလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉၼႆတႄႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼင်ႇၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Exit mobile version