Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင်

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင်

0
ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင်

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်၊ လွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင်ပႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19-21 February 2021 ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 3 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပေႃးတေၸၢင်ႈမေႃၽွမ်ႉသဵင် ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်၊ မေႃၸႅၵ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ၵၼ် လႄႈ မေႃဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းႁၢင်ႈၵၢင်ၼႂ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 မူင်း ထိုင် ၵၢင်ဝၼ်း12:00 မူင်း လႄႈ ႁၢင်ႈဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း13:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 16:00 မူင်းသေ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းတေမီး မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႄႉၶဵင်ႇပေႃႉမွၼ်၊ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်၊ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ လႄႈ လွင်ႈၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈတင်းၼမ် ၽူႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸဝ်ႈငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းလတ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၸုမ်း၊ ဝၢႆးပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်သူးထီႉ 1, 2, 3 တီႈၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 – 17 January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၵူႈပၢႆးပၢႆး ၼင်ႇႁိုဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်/ၼၢင်းႁၢၼ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၶဝ် ပေႃးတေမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းတဵမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈတေထိုင် ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး လႄႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵူႈပီႊပီႊၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၵူႈပၢႆးပၢႆးသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 219 မိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ပၢင်ပွႆးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယႂ်ႇလူင် မိူၼ်ၵူႈပီႊပီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Exit mobile version