တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၽင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး

0
666

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ် လႄႈ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၽင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး
“ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ”

လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးသေ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇယဵၼ်ယဵၼ်ဝႆႉတင်းဝၼ်း၊ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 February 2021 ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးသေ လႆႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ  ဢိၵ်ႇ လႆႈထူပ်းႁၼ်ပႃး ၵႂၢႆးၵူၼ်းမိူင်း 1 တူဝ် ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းႁႅမ်ၵိၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၽင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး
“ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ”

ၵႂၢႆးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းႁႅမ်ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းတိၼ် (ၽၢႆႇတႂ်ႈ) လႄႈ ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်း ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပႆႇၼိမ်သဝ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈထတ်းၵႂၢႆးၽႂ်မၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉဝႃႈ ၵႂၢႆးဢၼ်ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းႁႅမ်ၵိၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢႆးၽႂ်ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၽင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး
“ၵႂၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းႁႅမ်ၵိၼ်”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 February 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ RCSS/SSA သိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇ 24 မဵဝ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုင်ၼႆႉ တေပဵၼ် တပ်ႉၶမယ 504 ၊ ၶမယ 568 ၊ ၶလယ 22 ၊ ၶလယ 147 သေ ႁႅင်းသိုၵ်းတေမီး ၸမ် 400 ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS/SSA လႄႈ ယိုဝ်းႁႅမ်ၵိၼ်ၵႂၢႆးၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA  ၼႂ်းတွၼ်ႈ 3 ၵၼ် 3 မၢႆ 8 “သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်းၶွင်လုၵ်ႈတပ်ႉ” – (ၶ) မီးဝႆႉဝႃႈ “သင်ဝႃႈ ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵုမ်းထိင်းဝႆႉၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိ ဢဝ်ၶေႃႈလႆၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉသေ ၵႂႃႇမႃး” မီးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS/SSA သေ ဢမ်ႇယွမ်းပွင်ႇလႅင်းၸူး လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇပဵၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းတွၼ်ႈ 3 ၵၼ် 3 မၢႆ 9 “လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ” – (တ) “တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း လွင်ႈယႃႉလူႉၶူဝ်းၶွင် ၊ လၵ်ႉဢဝ် ၊ ႁိမ်ဢဝ်လႄႈ ၊ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေဢဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်သုၼ်ႇႁူမ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်” မီးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၽင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး
“ၵႂၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းႁႅမ်ၵိၼ်”

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ သိုၵ်း TNLA လႄႈ SSPP/SSA သမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း RCSS/SSA တီႈလွႆယၢၼ်ႇၵိၼ်းတွင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလွင်းဝွင်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ SSPP/SSA ႁႅင်းသိုၵ်း 300 ပၢႆ ဝႅတ်ႉယိုဝ်း RCSS/SSA ႁႅင်းသိုၵ်း 20 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်း 300 ပၢႆ ဝႅတ်ႉယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်
“ႁၢင်ႈ − 15 February 2021 SSPP/SSA ဝႅတ်ႉယိုဝ်း RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ်”

ပၢင်တိုၵ်းဢွင်ႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ်ၼႆႉ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်သေတႃႉ ၼႂ်း 20 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း/တူၵ်းသုမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလၢႆၵေႃႉ ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ ၶေႃႈမုၼ်းတႅတ်ႈတေႃးသေ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ႈယၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း