SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်း 300 ပၢႆ ဝႅတ်ႉယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်

0
1423

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တူၺ်းႁၼ်ထိုင် လွင်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃး ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၼင်ႇၵၼ် လႄႈ  ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းသင်သေ ထုၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း တပ်ႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်။

SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်း 300 ပၢႆ ဝႅတ်ႉယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:00 မူင်း SSPP/SSA ႁႅင်းသိုၵ်း 300 ပၢႆ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးႁႅင်း 20 ၵေႃႉ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်သေ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ပူၵ်းမိုဝ်းပၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈ SSPP/SSA တေၸႂ်ႁၢႆႉသေ ယိုဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ပူၵ်းမိုဝ်း ယွမ်းသုမ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸိူင်ႉၼၼ်။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းတီႈတူၼ်ႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၺွပ်းလႆႈတူဝ်လိပ်း ၵေႃႉသိုၵ်း SSPP 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လုမ်းလႃးတူၺ်းလွမ်ပၼ်လီလီသေ ပွႆႇပၼ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸူးၶိုၼ်း တပ်ႉၶဝ်လီလီယူႇယဝ်ႉ။ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ထၢင်ႇဝႃႈ တေမိူၼ်ၼင်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းယူႇလႄႈ ယုၵ်ႉမိုဝ်းယွမ်းသုမ်းပၼ် ယွၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ်ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼင်ႇ မုင်ႈမွင်းဝႆႉလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ ၼႃႇလိူဝ်သေၽူႈၶဵၼ်တၢင်ႇၶိူဝ်းလႄႈ လီပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်း 300 ပၢႆ ဝႅတ်ႉယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်

ယွၼ်ႉၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵုမ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ႁႃလမ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၸူးၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း လႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တႆး တေႃႇ တႆး တေယၢဝ်းၵႂႃႇထိုင် လၢႆဝၼ်း လၢႆလိူၼ် လၢႆပီႊ ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ် လၢမ်းႁူႉၸွမ်းလႆႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇမႃးဝႃႈ − ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇ SSPP/SSA တင်ႈၸႂ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းလီလီသေ ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း 300 ပၢႆ ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း လႄႈ ယႃႇပေတၼ်းႁႂ်ႈမီး တပ်ႉ RCSS/SSA ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းလႆႈၵမ်းလင် ၼႆယူႇ၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇႁႅင်းၵူၼ်း SSPP/SSA ၼမ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၵမ်းလဵဝ်သေ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA 20 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တူၵ်းသုမ်းလၢႆၵေႃႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇလၢႆၵေႃႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်း 300 ပၢႆ ဝႅတ်ႉယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူၵ်းၵိၼ်းယူႇတႂ်ႈမိုဝ်းသိုၵ်း ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ သမ်ႉလႆႈမႃးႁၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁႅင်းၼႃႇသေ မၢင်ၵေႃႉပေႃးတူၵ်းၼမ်ႉတႃ ၵေႃႈမီး။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း TNLA လႄႈ SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း RCSS/SSA တီႈလွႆယၢၼ်ႇၵိၼ်းတွင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလွင်းဝွင်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ၽၢႆႇ TNLA လႄႈ SSPP/SSA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ မီးၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 4 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ (ပႃးမႄႈၸပ်းတွင်ႉ/မႄႈမၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ) ၼႆႉယဝ်ႉ။

SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်း 300 ပၢႆ ဝႅတ်ႉယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းၸမ် 400 ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထႅင်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ဝၼ်းထီႉ 13 February 2021 TNLA လႄႈ SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း RCSS/SSA 5 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၊ တီႈဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႇၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 1 ဢွင်ႈတီႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း