မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆၼမ်

0
173

မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇႁိမ်းသူၼ်/ဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 11 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:51 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ၊   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းထွႆႇဢွၵ်ႇတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးသေ ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းထႅင်ႈ  တီႈၽၢႆႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12:45 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆၼမ်
“ႁၢင်ႈ−သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈလီႈ”

ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:33 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၶူင်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် လႄႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸိုင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈ ဢွင်ႈတီႈသွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေပဵၼ် တပ်ႉၶမယ 504 ၊ ၶမယ 568 ၊ ၶလယ 22 ၊ ၶလယ 147 ႁႅင်းၵူၼ်းတေမီးၸမ် 400 သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆၼမ်
“ႁၢင်ႈ − ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၸၢင်ႉ ပၢႆႈၽေးယူႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈလီႈ”

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 17 ဝၢၼ်ႈလီႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း ၵႂႃႇတူၵ်းႁိမ်း သူၼ်/ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၸၢင်ႉ တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလီႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈလီႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်လႆႈႁူႉၸွမ်း ယၢမ်း 15:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီး 199 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၸၢင်ႉၼႆႉ တေပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼႆႉၶႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၽၢႆႇလဵဝ်ဢေႃႈ ယူႇယူႇသေ ယိုဝ်းတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ၊ မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၺႃတေတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်ၵႆႈၼႆႉ ၊ ယွၼ်ႉၶဝ်လႃႈလီႈယိုဝ်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 100 ပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်း တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈလီႈ − လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆၼမ်
“ႁၢင်ႈ − ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၸၢင်ႉ ပၢႆႈၽေးယူႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈလီႈ”

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ − သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇ ဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်းငူပ်ႉငီႉ တႃႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ RCSS/SSA သေ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ် လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈမႃးပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တိုၵ်းယိုင်းထႅင်ႈ ပေႃးၼႆၸိုင် ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈတေယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃးလိူဝ်ႇၵဝ်ႇၼႆၼၼ်ႉ လီလႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ− ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမူႇပိူင် RCSS/SSA လႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ၊ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တိုၼ်းၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း