TNLA ၶိုၼ်းယိုဝ်း RCSS/SSA သေ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ပဵၼ်ၽၢႆႇၶိုၼ်ႈတိုၵ်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

0
119

သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး TNLA ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီႊ လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇၵၼ် ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈလႃးလႃးသေ ပဵၼ်ၽၢႆႇ TNLA တင်ႈၸႂ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢပ်ႇၼႄးၵူၺ်း ယူႇယဝ်ႉ။

TNLA ၶိုၼ်းယိုဝ်း RCSS/SSA သေ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ပဵၼ်ၽၢႆႇၶိုၼ်ႈတိုၵ်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 January 2021 ဝႃႈ RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်တေႃႇ TNLA သေ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း RCSS/SSA ၶတ်းၸႂ်သိမ်းဢဝ်တပ်ႉ TNLA မိူဝ်ႈၽွင်းဢမ်ႇႁူႉတူဝ် တီႈ တေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:00 မူင်းထိုင် 23:00 မူင်း ၊ RCSS ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလီၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ဢၢင်ႈသိမ်းဢဝ်တပ်ႉပၢင်သဝ်း TNLA ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီဝႃႈ RCSS ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသမ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 February 2021  ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS/SSA)  တူၺ်းႁၼ်ထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်သေ လႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီႊ သေယဝ်ႉ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်တေႃႇ သိုၵ်း TNLA တႄႇဝၼ်းထီႉ 07 February 2021 ထိုင် 21 May 2021 လႄႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႃလွၵ်းလၢႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇယၢမ်းလဵဝ်။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 ၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:10 မူင်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈတႄႉယူႇ၊ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ RCSS/SSA ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း TNLA လႄႈ ပဵၼ်ၽၢႆႇ TNLA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်းၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ယွၼ်ႉၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁႃလွၵ်းလၢႆး တႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၵၼ်ယူႇၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း လွင်ႈပဵၼ်တႄႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ RCSS ၶႂ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼင်ႇၵၼ်ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈၶႂၢၵ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ လႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈသိမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း TNLA ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈ ဢထမ်ႇမ ၵဵပ်းၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၵဵပ်းငိုၼ်း၊ ၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းလွႆႁဵတ်းသိုၵ်း၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈ ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်  ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းလွႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

TNLA ၶိုၼ်းယိုဝ်း RCSS/SSA သေ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ပဵၼ်ၽၢႆႇၶိုၼ်ႈတိုၵ်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ဢမ်ႇမီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႇသေႇသင်သေ တင်ႈၸႂ်ၵၢဝ်ႇၼႄး RCSS/SSA လႄႈ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် RCSS/SSA ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ် RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင် လႄႈ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၸဵမ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ပၢႆးယူႇလီ ၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူႈလွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူႉလီသေပိူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇ TNLA တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 21 May 2121 ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 63 ပီႊ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်ၽၢႆႇ ပေႃးတေလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ် ႁႃလွၵ်းလၢႆးသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ သိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တိၵ်းတိၵ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်း TNLA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင် February 2021 သဵင်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း