Tuesday, April 13, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်တေႃႇ TNLA တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း

RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်တေႃႇ TNLA တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပွတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မီးမႃးပီႊယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်တေႃႇ TNLA ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မုင်းတူၺ်းႁၼ်ထိုင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵတ်းယဵၼ် ၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆ (2/2021) ပၢင်ၵုမ်ပီႊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ဢိၵ်ႇတင်း ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီႊ (7 February 2021) သေ ယူႇတီႈ RCSS/SSA လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်တေႃႇၸုမ်းသိုၵ်း TNLA တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶူပ်ႈၶွပ်ႇ 63 ပီႊ (21 May 2021) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီႊယဝ်ႉသေ ယူႇတီႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸီႉသင်ႇလူင်း ၵူႈတပ်ႉၵွင်/တပ်ႉၸုမ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ဢွၼ်တၢင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ပေႃးတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈထီႉ 6 ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNLA) ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 November 2015။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တိုဝ်းၵမ်ဝႆႉ ထွတ်ႈမျႅတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ (1) ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ (2) ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ (3) ၽႃႇသႃႇ ၊ (4) သႃႇသၼႃႇ လႄႈ လၵ်းၼမ်း 6 ၶေႃႈ  (1) လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ (2) သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ ၊ (3) တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၊ (4) ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ၊ (5) သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ (6) လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments