Home လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (74) ပီႊ

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (74) ပီႊ

0
RCSS-STMT-on-74th-SSND_Shan

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Exit mobile version