သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) လႄႈ ပၼ်တီႈၼင်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ် တိူင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်း

0
294

ဝၢႆးသေသိမ်းဢႃႇၼႃႇလႆႈသွင်ဝၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်း ပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) လႄႈ ပၼ်တီႈၼင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ် တိူင်း ဢိၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) လႄႈ ပၼ်တီႈၼင်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ် တိူင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်း
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − cbs news”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) လႄႈ ပၼ်တီႈၼင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇ ၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ် တိူင်း ဢိၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆႉ  ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ   ပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇလိၼ်းတူၺ်း၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸွမ်သိုၵ်းယႄးဝိၼ်းဢူး သေ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မျႃႉထုၼ်းဢူး၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တိၼ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မွင်ႇမွင်ႇၵျေႃႇ၊ ၸွမ်သိုၵ်း မူဝ်းမျိၼ်ႉထုၼ်း၊ ၽတူဝ်ႇမၢၼ်းၺဵင်းမွင်ႇ၊ တဵင်းၺုၼ်ႉ၊ ၶိၼ်ႇမွင်ႇသူၺ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ် တိူင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်းသမ်ႉ မိူင်းတႆး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၵျေႃႇထုၼ်း၊ မိူင်းၶၢင် ၶႅတ်ႉထဵင်ႇၼၢၼ်၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး (ႁွင်ႉ) ပူးရႄႇ၊ မိူင်းၶျၢင်း တႄးယိၼ်ႉၸ်ၸမွႆးၼီႇၶႂႆး၊ မိူင်းယၢင်း ၸေႃးမျိၼ်ႉဢူး၊ မိူင်းမွၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတိၼ်ႇထေး၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇမိၼ်း၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း မွင်ႇမွင်ႇလိၼ်း၊ တိူင်းမၵူၺ်း တိၼ်ႉလုၼ်ႇ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး မွင်ႇၵူဝ်ႇ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် မဵဝ်းသူၺ်ႇဝိၼ်း လႄႈ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ တိၼ်ႇဢွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၵျေႃႇထုၼ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တီႈၼင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ် မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ပႃႇမွၵ်ႉၶလူင် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသမ်ႉ ၼႃႈလိၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ “ၼႃႇၵ” ထုၼ်းထုၼ်းဝိၼ်း၊ ၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ “တၼု” ဢႃႇၵႃႇလိၼ်း၊ ၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ “ပဢူဝ်း” ၶုၼ်ႇယႄးထူၺ်း၊ ၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ “ပလွင်ႈ” တႃႉတဵင်းၸေႃႇ၊ ၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ “ၵူဝ်းၵၢင်ႉ” မျိၼ်ႉသူၺ်ႇ လႄႈ ၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ “ဝ” ၺီႇၼတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း လႄႈ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တီႈၼင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းတၢၼ်းလၢႆႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။   

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢိၵ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တိူင်း/ၸႄႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၵုမ်းၶမ်တူဝ်ဝႆႉသေ သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႄႈ မိူင်းထႆး ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး လႄႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း တႆႈၾႆးတဵၼ်းသေ တွႆႇလဵၵ်း တွႆႇမေႃႈ တွႆႇဝၢၼ်ႇ တူင်ႉတိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ − cbs news”