Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး တွၼ်ႈတႃႇပိူၼ်ႈသေၵမ်း

ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး တွၼ်ႈတႃႇပိူၼ်ႈသေၵမ်း

ၸူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးၼႆႉ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ပႃးၸွမ်းမႃး၊ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈယုၵ်းယၵ်းၽႃႈတူမ်းသူပ်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵႆႉလႆႈႁၼ် ယုၵ်းယၵ်းထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ ပိဝ်ၵႂႃႇမၢၵ်ႇမီႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ပေႃးသူၼ်သိၼ်းသၢၼ်လူင်ၵႂႃႇသေဢမ်ႇၵႃး ၽွင်းၼႆႉတႄႉ တေလႆႈႁၼ်ပႃး ၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask ထုၵ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်၊ မၢင်တီႈပိဝ်ၵႂႃႇၼိုင်ႈတီႈၼိုင်ႈဢၼ် သီမၼ်းပေႃးၸေးၵႂႃႇသဵင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 20 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မေႃယႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၼၢင်းသီႇတႃႇၸိုၼ်ႈသႂ်(ႁွင်ႉ) ၼၢင်းဢေးမျႃႉၸီႇတႃႇ လုၵ်ႉပႆတၢင်းဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉလႄႈ လႆႈႁၼ်ယုၵ်းယၵ်းၽႃႈတူမ်းသူပ်း ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵႃး ၶူဝ်လမ်−ၵဵင်းတွင်း လႄႈ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်းၽဵဝ်ႈသေ ၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး တွၼ်ႈတႃႇပိူၼ်ႈသေၵမ်း
မိူဝ်ႈၽွင်းၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ၽႅၼ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၶၢင်ႈတၢင်းၵႃး ၶူဝ်လမ်−ၵဵင်းတွင်း Photo- Nang Aye Mya Thida

“Mask ၼႆႉပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း ၊ ၼိုင်ႈဢၼ်တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်းလႄႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ႁဝ်း ပေႃးၸႂ်ႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်းၼႆ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၵေႃႈ ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် မၢႆဝႆႉတႄႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉတႄႉ ၼိုင်ႈဢၼ် တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း (4) ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆၵူၺ်းၶႃႈၼေႃႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၼႆႉ ႁဝ်းပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ၼႆ ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းတေမီး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ် ၼႂ်းသူပ်းၼႂ်းပၢၵ်ႇႁဝ်း ၼႂ်းၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးႁဝ်းၵေႃႈ မၼ်းတေၸပ်းဝႆႉတီႈၼႂ်း Mask ဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ပေႃးႁဝ်းပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၼႆ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ တေမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် လွင်ႈၽွၼ်းလီမၼ်း တႃႇႁဝ်းတေပႅတ်ႈ လီလီငၢမ်းငၢမ်းၼႆႉ ထွတ်ႇထိုမ်ႈၽင်လိၼ်ပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈဢဝ်မႃးသႂ်ႇၼႂ်းလုၵ်းႁေ ၸုတ်ႇၾႆးပႅတ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉယူႇတႃႇသေႇဝႃႈ ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၼႆယူႇ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ဝၢႆးလင်ပီႊ 2019 မႃးၼႆႉ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask ၼႆႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသုၼ်ႇတူဝ် တႃႇၵူၼ်းႁဝ်းလႄႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ပႃး ယုၵ်းယၵ်းဢၼ်မီးၽေးဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၵႃႈၶၼ် ၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ မဵဝ်းဢၼ်တၢၼ်ႇၸႂ်ႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵေႃႈ မၢင်ၵေႃႉၶိုၼ်းသၵ်ႉသေၸႂ်ႉထႅင်ႈ၊ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ၸႂ်ႉပဵၼ်လၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ပႅတ်ႈၸွမ်းၵူၺ်ယုၵ်းယၵ်း၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ပႅတ်ႈၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီး။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်း မေႃယႃ ၼၢင်းသီႇတႃႇၸိုၼ်ႈသႂ်ႁဝ်း လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶုတ်းလုၵ်းလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉသေၽင်ပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽေး တွၼ်ႈတႃႇပိူၼ်ႈသေၵမ်း
Photo – Sue Sue/ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းႁိမ်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ထိင်းသိမ်းသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈၵေႃႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ − လႆႈလူင်းၵဵပ်း ယုၵ်းယၵ်း ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၵဵပ်းလႆႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းမွၵ်ႈ (2,000) ဢၼ်၊ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈယွင်ႁူၺ်ႈတီႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၊ ပေႃးမႃးႁူမ်ႈၵၼ်တူၺ်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းၼႆၸိုင် တေမီးၵႃႈႁိုဝ်ပေႃးဢမ်ႇႁတ်းဝူၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ထိင်းသိမ်းသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉၵေႃႈ ၸီႉၸမ်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမေႃ ပႅတ်ႈႁႂ်ႈမႅၼ်ႈတီႈမႅၼ်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆၸိုင် ပဵၼ်ၽေးပုၼ်ႈတႃႇတူဝ်သတ်း ၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ် လႄႈ တေၶိုၼ်းမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ႁဝ်းၵူႈၵေႃႉတေလႆႈပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ပေႃးႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉ  ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉ လူဝ်ႇမေႃဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၽႂ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Most Popular

Recent Comments