ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် RCSS/SSA လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

0
393

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႃလမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် RCSS/SSA လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႃလမ် ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈပွင်ႇလႅင်းတီႈ  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ 1 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈ 1 ၵေႃႉ လႄႈ သိမ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ 2,140 မဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ငိုၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် 45,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးမီးၼၼ်ႉ တေတိုတ်းပၼ်ယႃႈ၊ ယူတ်းယႃပၼ်၊ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် RCSS/SSA လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 December 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းဢၢင်ႇတေႃး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈသိမ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း