တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

0
487

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းဢၢင်ႇတေႃး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ  ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ပၼ်ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ WY (3,502) မဵတ်ႉ၊ ယႃႈလမ် (10) ၵျၢပ်ႈ၊ ငိုၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် 908,050 ပျႃး လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လုင်းပၢၼ်း ယူႇဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်းသေ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆးမီးၼၼ်ႉ တေတိုတ်းပၼ်ယႃႈ၊ ယူတ်းယႃပၼ်၊ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈ 2 ၵေႃႉ သိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY (810) မဵတ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢႆလၢႆၽၢႆႇလႄႈ ယူႇတီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ လႆႈတမ်းဝၢင်း ပေႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း/ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယူႇယဝ်ႉ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း