Monday, May 10, 2021
Home ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉလီသူၼ်ၸႂ်

ပိုၼ်ႉႁူႉလီသူၼ်ၸႂ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃတင်းသဵင်ႈ မဵဝ်းဢၼ်ပႃးထၢတ်ႈသၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ တေႃႇ ပၢႆးတူဝ်းပၢႆးၸႂ် လႄႈ ဢွၵ်းဢေႃၵူၼ်း ႁဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ယႃႈယႃမၢင်မဵဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၽွၼ်း ႁၢႆႉမၼ်းမီးၼမ် လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းႁဝ်းသေ ယူႇတီႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးလႆႈတႅပ်းတတ်း လႄႈ ၵုမ်းထိင်း ဢမ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။  ယႃႈယႃဢၼ်ယူႇတီႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း လႄႈ ၵႃႉၶၢႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဝႃႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ယႃႈယႃ...

ပေႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃး ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉမႃးၼႆၸိုင် ၵူႈပီႊပီႊၵေႃႈ ၵႆႉမီးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ပၢင်ႇလၢႆႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ၊ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ လူမ်းလႅင်ႉတေၽတ်ႉၶဝ်ႈယႃႉလူႉလႅဝ်ႁႅင်း တီႈၽင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉသေ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈ၊ လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇထိုင်တီႈပေႃးဢဝ်သၢႆၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူၼ်ၼင်ႇတီႈမိူင်းသၼ်လွႆႁဝ်းသမ်ႉ တေလႆႈၾၢင်ႉ ၾူၼ်တူၵ်း၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း၊ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ၵေႃႈ ၵႆႉမီးၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းလူၵ်ႈဝဵင်း၊ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉသေ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိဝ်ၸွမ်းလူမ်းလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉၵူၼ်ႇပင်းယဝ်ႉ။ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ႁိုဝ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ...

ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် May Day

ဝၼ်းထီႉ 1 May ၵူႈပီႊပီႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၵႆႉလႆႈငိၼ်း ၵိုၵ်းႁူၵၼ်ဝႃႈ May Day (International Workers’ Day) ၊ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းၼႆႉ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်း၊ ပိၵ်ႉၵၢၼ်ပိၵ်ႉငၢၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် လုမ်ႈၾႃႉယူႇ။ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် May Day...

လွင်ႈလီပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း၊ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးသေဢမ်ႇၵႃး ထိုင်တီႈလႆႈၸႂ်ႉမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ယွၼ်ႉ COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ သၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၶၢဝ်းတၢင်း (24) ၸူဝ်ႈမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် Lockdown ဝႆႉလႄႈ ၽုၼ်ႇၵႂၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူမ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ၼၼ်ႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ၸွမ်းၼင်ႇ...

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (Coronavirus) ၶဝ်ႈမႃးယႃႉၼႂ်းတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်? (တွၼ်ႈ−2)

(3) ၸၼ်ႉၵၢင်ၸၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃး မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၸၼ်ႉၵၢင်ယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်ၸၼ်ႉဢၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁဝ်းယူပ်ႈယွမ်းယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶဝ်ႈယႃႉၼႂ်းတူဝ်လႄႈ ပွတ်ႇႁဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပွတ်ႇၵႂ်ႈမႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈပွတ်ႇၵႂ်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်ႁႅင်း တေပဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆး၊ လုၵ်ႉတီႈၼႆႈသေ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူဝ်ႁဝ်းၵႂႃႇလွႆးလွႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ယူႇတီႈမေႃယႃ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၼႃႇတႃႇလီႇ မႅၵ်ႉတႃးမွတ်ႉ (Dr Nathalie MacDermott) တီႈၸၼ်ႉၸွမ် King’s...

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (Coronavirus) ၶဝ်ႈမႃးယႃႉၼႂ်းတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (Coronavirus) ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ တႄႇထူပ်းႁၼ်မႃး ၼႂ်းလိူၼ် December 2019 ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉလႆႈၸိုဝ်ႈမႂ်ႇဝႃႈ COVID-19 သေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉယဝ်ႉ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်မၼ်းယူႇ။ထိုင်တီႈလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း၊ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းဝႆႉသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁူႉတႄႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတူဝ်ၼႆႉ တူဝ်လဵၵ်ႉ၊ ၽႄႈငၢႆႈ၊ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ...

လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသေ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈၼမ်၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈ ၼမ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တီႈလဵဝ်ၵူၺ်းသေ ၼိုင်ႈဝၼ်းၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈ ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇၵူတ်းထတ်းလႆႈၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဢိတ်းၵူၺ်း။မိူဝ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ပေႃးၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ႁွႆးၸဵပ်းၼၢၼ်းႁၢႆပေႃးၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆ ယႃႇဝႃႈႁွႆးၸဵပ်းယႂ်ႇယႂ်ႇလႃႈ ႁွႆးၸဵပ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၼၢၼ်းႁၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ တႃႇႁွႆးၸဵပ်းတေႁၢႆၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်လိူၼ် လိူၼ်ပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ၶူႈၼင်တႅၵ်ႇလိူတ်ႈ၊ ႁိူၵ်ႇၶဵဝ်ႈႁဝ်းဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆႉ ပၼ်ႁႅင်းဢဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈႁဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈႁဝ်းလႆၶဝ်ႈၼႂ်းတူဝ်လီ၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈတႄႉ ပေႃးဝႃႈႁိူၵ်ႇႁဝ်း ၶဵဝ်ႈႁဝ်းၵႆႉဢွၵ်ႇလိူတ်ႈၸိုင် ၵိၼ်ပၼ် မၢၵ်ႇဝၢၼ် မွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢႆလႆႈဝႃႈၼႆ။ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၶိုၼ်ႈယွၼ်ႉဝႃႈ ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆႉ လူတ်းယွမ်းပၼ်လႆႈ ၶႆမၼ်းၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း ၶႆမၼ်းတီႈတွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ပေႃးၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ႁဝ်းၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇငၢႆႈၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉၵိၼ်ပၼ် ထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၼၵ်းဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇၵိၼ် ၼၼ်ႉၼႆၸိုင်...

ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ (Vitamin-C)

ၽွၼ်းလီ ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၽွၼ်းလီ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ မီးဝႆႉတင်းၼမ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းတေလၢတ်ႈ ၼႄၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ဢၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ ယၢမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ ယၢမ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်မႃးၼၼ်ႉယူႇ။ႁႄႉၵင်ႈပၼ်လႆႈ ယႃႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း၊ မူင်ႈမႅင်းၶဝ်ႈၼႂ်းတူဝ်ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ႁဝ်းလီလႄႈ ႁႄႉၵင်ႈပၼ်လႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇၵႂ်ႈ၊ ပွတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၵႆႉပဵၼ်ၸွမ်း ရႃႇသီႇၶၢဝ်းယၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႆႈဝတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။လူတ်းယွမ်းပၼ် လွင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းလႆႈယွၼ်ႉဝႃႈ ထၢတ်ႈဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇၼႆႉ ပႃးထၢတ်ႈ Antioxidants...

သူႁူႉလွင်ႈ ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ (Vitamin-C) မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်?

သူႁူႉလွင်ႈ ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ (Vitamin-C) မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်?ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႈတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇၼႆႉ ႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူၼ်ၵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶူးမေႃယႃလူင် Professor ၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၸႂ်ႉယႃႈယႃ ဢၼ်မီးထၢတ်ႈ ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ (Vitamin-C) သေ ယူတ်းယႃတင်း ၼမ်လႄႈ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးထၢတ်ႈ ဝီႇတႃႇမိၼ်ႇ−ၸီႇ၊ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉ...

Most Read