Monday, May 10, 2021
Home ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်

ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်

လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

လွင်ႈဢၼ်ႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၽဝတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈလၢတ်ႈ ၸႃ လွင်ႈၸုၵ်း လွင်ႈပႆ လွင်ႈၼင်ႈ လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ လွင်ႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း လွင်ႈၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် လွင်ႈယဵၼ်ႇ ငႄႈၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵၢၼ်ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢမ်ႈတၢင်း ၶူဝ်လႆလိူၼ်ႈ ၸႃႉၵႂုႇ။လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈပဵၼ်သင်?မၢႆထိုင် လွင်ႈယူႇသဝ်း လၢတ်ႈၸႃ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်ႈၼိမ် ႁူႉၵႃႇလတေႇသ ႁူႉတီႈႁူႉတၢင်း။ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈသင်ႇသွၼ်...

ၼင်ႇႁိုဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေမူၺ်ႉႁၢႆ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈၽႂ်လၢႆလၢႆ?

ယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်ၽေးယဵၼ်ယဵၼ် ဢၼ်မႃးယႃႉၵဝ်း လွင်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်း၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းႁဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈ တေမီးတေႃႇ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်မၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ယင်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ/ဝဵင်းၶဝ် တေၸၢင်ႈထူပ်းၺႃးထႅင်ႈ ၽေးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်၊ မၢင်ပွၵ်ႈ မီးလွင်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်း...

ၵျူဝ်းၶျူဝ် ဝွင်ႇ (Joshua Wong) ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၽွင်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈ တႃႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵျူဝ်းၶျူဝ် ဝွင်ႇ (Joshua Wong) ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၽိတ်းႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ ၸူႉတုမ်ၵူၼ်းၼမ်သေ တူင်ႉၼိုင်ႈ တုၵ်းယွၼ်း...

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃတင်းသဵင်ႈ မဵဝ်းဢၼ်ပႃးထၢတ်ႈသၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ တေႃႇ ပၢႆးတူဝ်းပၢႆးၸႂ် လႄႈ ဢွၵ်းဢေႃၵူၼ်း ႁဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ယႃႈယႃမၢင်မဵဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၽွၼ်း ႁၢႆႉမၼ်းမီးၼမ် လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းႁဝ်းသေ ယူႇတီႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးလႆႈတႅပ်းတတ်း လႄႈ ၵုမ်းထိင်း ဢမ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။  ယႃႈယႃဢၼ်ယူႇတီႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း လႄႈ ၵႃႉၶၢႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဝႃႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ယႃႈယႃ...

ထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉ လွင်ႈၽေးလူင်ၾႃႉၽႃႇ

ယွၼ်ႉလုၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း လၢႆးငၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မီးၽေးၶဵၼ်လူင် ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ပေႃႇပဵၼ် မႃးၸွမ်းယူႇ ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယူႇ။  ၽေးသၽႃႇဝလူင် မိူၼ်ၼင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ(ဢိင်သၼ်ႇ) ၊ လွႆၾႆးတႅၵ်ႇ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇ၊ ၾႃႉၽႃႇ၊ ၾႃႉလႅင်ႉ၊ တူဝ်သတ်းလူမ်ႉလူႉတၢႆၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃႇပဵၼ် ယူႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉယဝ်ႉသေ လွင်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်း၊ ႁွၼ်ၼမ်ႉသိုဝ်ႇ ၼႃႇမီႇ ၽတ်ႉၶဝ်ႈ၊ လွႆၼမ်ႉၶႅင်ၸိူမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶိုၼ်ႈသုင် လႄႈ တူဝ်သတ်း...

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ / Dengue Fever/ သွေးလွန်တုပ်ကွေး

ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၵေႃႈ တေၽႅဝ်မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ မဵတ်ႉၾူၼ်ဢၼ်တူၵ်းမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈတၢင်းမႆႈလိူတ်ႇႁွၼ်ႉလူင်ၶၢဝ်းမႆႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇလႆႈလႄႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လႆႈၸႂ် ၶၢဝ်းၾူၼ် ၼမ်လိူဝ်သေၶၢဝ်းမႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ယုင်း လႄႈ မႅင်းမူၼ်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈတေႃႉဢဝ် တၢင်းပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ် ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁပ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မႃးၸွမ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် ၼႆႉယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်း ပေႃးတေလွတ်ႈၵၢင်းလႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယွၼ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ...

ပေႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃး ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉမႃးၼႆၸိုင် ၵူႈပီႊပီႊၵေႃႈ ၵႆႉမီးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ်ပၢင်ႇလၢႆႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ၊ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်တႄႉ လူမ်းလႅင်ႉတေၽတ်ႉၶဝ်ႈယႃႉလူႉလႅဝ်ႁႅင်း တီႈၽင်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉသေ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈ၊ လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇထိုင်တီႈပေႃးဢဝ်သၢႆၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူၼ်ၼင်ႇတီႈမိူင်းသၼ်လွႆႁဝ်းသမ်ႉ တေလႆႈၾၢင်ႉ ၾူၼ်တူၵ်း၊ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း၊ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ၵေႃႈ ၵႆႉမီးၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းလူၵ်ႈဝဵင်း၊ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉသေ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိဝ်ၸွမ်းလူမ်းလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉၵူၼ်ႇပင်းယဝ်ႉ။ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ႁိုဝ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ...

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၵူႈပီႊပီႊ

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 (May) ပီႊ 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး 199 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ၽွင်းၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၼႂ်းလိူၼ်တင်းၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉတေၶဝ်ႈၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ ၶၢဝ်းၾူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၵူႈပီႊၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႆႉပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၵၼ်လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ်  ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၽူၼ်ပီႊၼႆႉ  တေလႆႈဝႃႈ...

ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08/05/2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114ၼီႈ) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆး လႅင်း ဝႃႈၼႆ။ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08: 30 မူင်း  ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ...

ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် May Day

ဝၼ်းထီႉ 1 May ၵူႈပီႊပီႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၵႆႉလႆႈငိၼ်း ၵိုၵ်းႁူၵၼ်ဝႃႈ May Day (International Workers’ Day) ၊ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းၼႆႉ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်း၊ ပိၵ်ႉၵၢၼ်ပိၵ်ႉငၢၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် လုမ်ႈၾႃႉယူႇ။ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် May Day...

Most Read