Monday, May 10, 2021
Home ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသေ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈၼမ်၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈ ၼမ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ မီးတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တီႈလဵဝ်ၵူၺ်းသေ ၼိုင်ႈဝၼ်းၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈ ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇၵူတ်းထတ်းလႆႈၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဢိတ်းၵူၺ်း။မိူဝ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈၽေးၶဵၼ် ဢၼ်ၼၢင်းယိင်းၶဝ် လီႁုဝႆႉ

ဢိင်လူၺ်ႈၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈၽရိတ်းတိ သၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁပ်ႉၵၢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိုဝ်ႈလဝ်ႈ ၽေႃႇလဝ်ႈပၼ် ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၵိၼ်ၵျေႃႇ (งานปาตี้) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16/09/2019 သေ သမ်ႉလုသုမ်းသၢႆၸႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈငမ်းငဝ်းဝႆႉလၢႆလၢႆပိူင်ဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈၼမ်ပူၼ်ႉႁႃႉ (ၽရိတ်ႉတိ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႆႉလႆႈ ၵိၼ်လဝ်ႈယူႇ) ဢမ်ႇၼၼ် ၺႃးပိူၼ်ႈသႂ်ႇယႃသင်သေၸိူဝ်ႉသေပိူင် တိုၵ်းမၼ်းၼႂ်းလဝ်ႈ ၼႂ်းတၢင်းၵိၼ်လႄႈလုသၢႆၸႂ်ႁႃႉၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉႁႃငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈသေႇမၼ်းယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉၼႄဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်၊ ႁဵတ်းဢီႈသင်၊ ယူႇၸွမ်းၽႂ်ၵေႃႈ ၽေးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးၸူးႁဝ်းလႆႈငၢႆႈၼႃႇလႄႈ ပိုၼ်ႉႁုၼႆႉ...

တၢင်းႁၵ်ႉ မေးၵူၼ်းသိုၵ်း

ၼၢင်းယိင်း ၼၢင်းယိင်း ႁူဝ်ၸႂ်ဢွၼ်ႇၼၢင်းယိင်းၼႆႉ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈတိုၼ်းၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် တီႈၵေႃႉႁၵ်ႉ သင်လႆႈ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းၸႂ်ယႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် ၽၢၼ်ႁိုဝ်မီးၵေႃႈ ၶႂ်ႈယူႇၸမ်ၵၼ်သေ ပူၵ်းပွင်ၼႃႈႁိူၼ်း ၸွႆႈၵၼ်လုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေႃႇၶဝ်ပေႃးပေႉတူဝ် ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇလူင်ၼႆႉ မီးႁဝ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ပူႇဢွၵ်ႇၵူၺ်း ၊...

ၶၢဝ်းတၢင်းလွႆတႆးလႅင်း (1)

ၽွင်းၼႂ်းၵၢင်ပီ 2007 လေႉသၢင်ႉတၢင်းတေႃႇ လုၵ်ႉတင်းမိူင်းထႆး ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် တင်းၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ မႃးႁပ်ႉလႄႈပဵၼ်မိူဝ်းဢႅဝ်ႇလႄႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး ၽဵၼ်ၵၢၼ်တႃႇၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႆႉ ယၢမ်ႈငိၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ် လိၵ်ႈတၢင်းထုင်ႉပဵင်းမိူင်းမၢၼ်ႈပုၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး  ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶၢဝ်ႇၼႆႉလိုဝ်းလင်တင်း လုမ်ႈၾႃႉ။  ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလူင် ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ...

ပေႃးယမ်းၾူၼ် ၸွင်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ဝတ်းယူႇႁႃႉ?

မိူဝ်ႈႁဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးႁဝ်းဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈၼႂ်းၾူၼ် ၽွင်းၾူၼ်တူၵ်းၼႆ ပေႃႈမႄႈတေပွင်ႉလႃႇဝႃႈ “ၵႂႃႇလဵၼ်ႈ ၼႂ်းၾူၼ် ႁဵတ်းသင် ၵမ်ႉတေပဵၼ်ဝတ်းဢမ်ႇယူႇလီ” ၸွင်ႇယၢမ်ႈပဵၼ်ယူႇႁ လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ ပေႃးဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းသေ ဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈ ၼႂ်းၾူၼ် ယဝ်ႉ ပဵၼ်ဝတ်းဢမ်ႇယူႇလီၼႆ ပေႃႈမႄႈတေပွင်ႉထႅင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းၼႃႇ လၢတ်ႈယဝ်ႉ ယႃႇပေၵႂႃႇ လဵၼ်ႈၼႂ်းၾူၼ်  ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈၸိူင်ႉၼႆသေ ၵူႈၵေႃႉတေဢွၼ်ၵၼ်...

လွၵ်းလၢႆးႁေႃႈလူတ်ႉ ၶၢဝ်းၽူၼ် ၸွမ်းႁႅင်းၽူၼ်

တၢင်းႁႅင်းၽူၼ်ၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇလႆႈ ၽူၼ်တူၵ်းသိၵ်းသိၵ်း /ၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်း /ၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင်။ၽူၼ်တူၵ်းသိၵ်းသိၵ်း-ၽူၼ်မဵတ်ႉလဵၵ်ႉ သိင်းႁိုင်ႁိုင် တၢင်းဝၼ်း တေလႆႈၽၢင်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းမိုၼ်ႈ (ၵူၼ်းပႆ/ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ) လူတ်ႉလူင်လူဝ်ႇဝႆႉသတိ  ၶပ်းႁၢင်ႇၵၼ်းတင်းၼႃႈ တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈႁဝ်းၸၢင်ႈ ဢဝ်ပလိၵ်ႈလူတ်ႉ လႆႈငၢႆႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႄး တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ။ၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်း-မဵတ်ႉၽူၼ်တေယႂ်ႇ လိူဝ်ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးလူမ်းႁႅင်း  ၵၢၼ်ၶပ်းလူတ်ႉၽွင်း ၽူၼ်တူၵ်း ႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆ ...

ဢူၺ်းလီ ၊ ၽူႈၶဵၼ် လႄႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

တႆးတေႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဝႃႈ “လီၸႂ်လီၶေႃး” ၊ လိူဝ်သေမၢၼ်ႈ ၊ ပဵၼ်သင် ဢမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ၊ ယွၼ်ႉသင် လႆႈတိုၵ်းၵၼ်။ ယူႇတၢင်းၶၢင်ႈမၼ်းတူၺ်းတႄႉ ၼၼ်ႉလူဝ်လူဝ် ၼႆႉလူဝ်လူဝ်။ ႁႃငိူၼ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်တီႈတေၵႄႈ။ ၵူၺ်း ႉႉႉႉႉႉ ၽၢႆႇလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇဝႄႈႁူဝ်လႆႈ၊ ယွၼ်ႉပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တင်းသွင်။ ယႃႈၵႄႈ တွင်ႉၶူၼ်ႉ...

Most Read