Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ

ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလင်မႂ်ႇ တီႈၵွင်းမုင်ႈမိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 24 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလင်မႂ်ႇ တီႈၵွင်းမုင်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လင်မႂ်ႇၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 December 2020 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ...

လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃးပၼ် ၽူႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်

လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ယွင်ႈယေႃးပၼ် ၽူႈဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်...

တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းမဵဝ်း တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 100 ပၢႆ လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယဝ်ႉ 1 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ယူႇယူႇၵေႃႈပဵၼ်တႃၸဵပ်း၊ တူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းလွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 100 ပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ 1 ၵေႃႉ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်တင်းၼမ်

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်။ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ပေႃႈလဵင်ႉ - မႄႈလဵင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) တႃႇၼႂ်းပီႊ 2020 ပိုတ်ႇႁပ်ႉၾွမ်ႇဝႂ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈယဝ်ႉ

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ၼႆႉ ဢိင်းငႄး သႃးၵျိၼ်း (Inge Sargent) ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် မႁႃႇတေႇဝီႇ မိူင်းသီႇပေႃႉ လႆႈတႄႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2008 ၼၼ်ႉသေ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်တႅၵ်ႇလႅင်းလီဝႃႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး...

ဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2)

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼိူဝ် Online Video Conference လႄႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးတႄႉ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 04 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီတႆး...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႄႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ...

သင်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တၢင်း Online လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 463 လၢၼ်ႉၵေႃႉ တေလုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ တႃႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ၊ သင်ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းတၢင်း Online တေမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 463 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႆႈ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၶိုၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉ COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼႆယဝ်ႉ။တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ၵႅမ်ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ −...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီႊ 2020 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး (62,432) ၵေႃႉသေ ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉသမ်ႉ မီး (17,621) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း ပီႊ 2020 ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မီး (62,432) ၵေႃႉ သေတႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉသမ်ႉ မီး...

ပူႇထဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢီႇတလီႇ ဢမ်ႇယွၼ်ႇဢမ်ႇၶျေႃႉ ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မိူဝ်ႈဢႃႇယုလႆႈ 96 ပီႊ

ပူႇထဝ်ႈ ဢႃႇယု (96) ပီႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢီႇတလီႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းသေ လွတ်ႈသၢႆၸႂ်မႃးလႆႈ ၼႂ်းသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈ (2) ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွၼ်ႇဢမ်ႇၶျေႃႉ ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉလႄႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉယဝ်ႉ၊ ပူႇထဝ်ႈၵေႃႉၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Giuseppe Paterno သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသၢႆမၢႆ ဢႃႇယုသုင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ...

သၢႆမၢႆဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉထ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 August 2020

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 4 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ သၢႆမၢႆဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ တေပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 6...

Most Read