Thursday, February 25, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ၵႂႃႇဝႆႈ တီႈၵွင်းမူးလွႆပၢၼ်းတုင်း လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း တၢႆယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းသိၼ်သေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း  ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် (ၼႃးဝွၼ်) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းၵႂႃႇဝႆႈ တီႈၵွင်းမူး လွႆပၢၼ်းတုင်း လႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်...

ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မူႇပိူင်ၵျၢမ်း မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႂ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၸဢ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ−မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆ ယူးရူပ်ႇ−မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆ (8) ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႂ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း...

ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၸဢ တီႉၺွပ်း မီး 400 ပၢႆယဝ်ႉ

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15 February 2021  ၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (ၼၸဢ) တီႉၺွပ်း မီး 426 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်းၵျေႃႇ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး ယွၼ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် CDM

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းၼမ် ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေ တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Civil Disobedience Movement ၼၼ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈသူင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် မိူင်းတႆး...

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်း TNLA,SSPP/SSA တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (2) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 14:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA တင်း SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈလွႆယၢၼ်ႇၵိၼ်းတွင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း (13) မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ ႁဵတ်းၸႃႉတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼင်ႇလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14  February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)...

ၽူႈယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇတီႈၵွၵ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မမျႃႉတွႆႉတွႆႉၶၢႆႇ ၽူႈယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၼၢင်း တီႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိမ်းတပျေႇၵူင်း ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇသေ ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပႃးတွင်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းမီးၼၼ်ႉသေ လူလၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃးတွင်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 422 ဢၼ်ၵႂႃႇ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢထမ်ႇမ တဵၵ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸေးတၢၼ်း ဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃးတွင်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း (20) ပၢႆ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈႁိမ်းတပျေႇၵူင်း ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း (20) ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇသွင်ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 9 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းယၢင်းလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30 မူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ မေႃသွၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 မီးလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိပ်ႇငႅၼ်း တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ မေႃသွၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႂ်ႉႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ...

ပီႇယႃႇ Myanmar လႄႈ Kirin တေၽႄတၢင်းၵၼ်ယဝ်ႉ

ၶွမ်ႇပၼီႇလဝ်ႈပီႇယႃႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ Kirin ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (2) ဢၼ်လႄႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။ၶွမ်ႇပၼီႇ Kirin ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၼႂ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115...

Most Read