Thursday, February 25, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်မိူင်း

ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းယုၵ်ႉလိူၵ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လႆႈႁၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (ၼၸဢ) ဢၼ်မီးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းမိူင်းဝႃႈ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ ႁွင်ၵၢၼ်ၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸီႉသင်ႇၸူး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းမိူင်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February...

ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ Anonymous ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသိုၵ်း Cyber တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢၼေႃးၼီးမၻ်ႉသ် (Anonymous) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသိုၵ်း တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်လူၺ်ႈသၢႆႇပိူဝ်ႇ Cyber ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်း Anonymous ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼိူဝ်...

CRSSH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၶတ်းၸႂ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်း သၽႃးမိူင်းတႆး Committee Representing Shan State Hluttaw - CRSSH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပေႃးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလႆႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼၸဢ ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းမၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ...

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇၸူး ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝႃႈၼႆ။ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပၼ်ၾၢင်ႉ ၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ် Facebook Page ႁွင်ႈၵၢၼ် Ministry of Foreign Affairs Myanmar ဝႃႈ...

ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သွင်ႁႃႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ (22222)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူဝ်ႈတင်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သွင်ႁႃႈတူဝ် (22222) ၼႆယဝ်ႉ။တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 07:00 မူင်း တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊...

ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Facebook Account တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇသႄႉသွမ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပိုၼ်ၽႄ ၶၢဝ်ႇပွမ်သေ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ Facebook Account တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 21 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉပိုတ်းယိုဝ်း ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼွၵ်ႈမိူင်းၾၢင်ႉဝႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈႁၢႆႉႁႅင်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉပိုတ်းယိုဝ်း ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းမၢၼ်းတလေး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သႄႉသွမ်းလၢႆးႁဵတ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၾၢင်ႉဝႃႈ သင်ငဝ်းလၢႆးႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵိူတ်ႇၽွၼ်းယွၼ်ႈႁၢႆႉႁႅင်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115...

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း 19 - 20 February 2021 လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း...

မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇတင်းမိူင်း ဝၢႆးသေ ဢင်းၵိတ်း သင်ႇပိၵ်ႉ CGTN

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Global Times လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 February 2021 (လိူၼ်သမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ  လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC World News ၵူႈဢၼ်...

ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တၢင်း Online

 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တၢင်း Online Video Conference ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်...

Most Read