Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈၶၢႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵႂႃႇယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 419 မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်း...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ် RCSS/SSA

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈႁပ်ႉတင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁႃႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉတႆး...

ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP) တေၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ (ANP) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇသေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဢူးတႃႇထုၼ်းလႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ANP လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇသေ တေၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သိုၵ်း ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းယဝ်ႉ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ်သေ သူင်ႇထိုင်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း။ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၸုမ်းမႄႈၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉမၢဝ်း မီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇတင်းၼမ်သေ ဢဝ်ၽၢၵ်ႈဝႆႉတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS ဝဵင်းမူႇၸေႊ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် RCSS/SSA...

Internet ၼႂ်းၾူၼ်း လဵၼ်ႈလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းတိုၵ်ႉလႆႈၸႂ်ႉ VPN ယူႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 4 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်လဵၼ်ႈၼႅတ်ႇ (Internet) ၼႂ်းၾူၼ်းၽႂ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းတိုၵ်ႉလႆႈၸႂ်ႉ VPN ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ပိၵ်ႉ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ...

UN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုင်ႈပၢႆ ၸၢင်ႈတေဢိုပ်းယၢၵ်ႈတူၵ်းၽၢၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ထိုင်မႃးပီႊၼႃႈ ပီႊ 2022 ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုင်ႈပၢႆ တေၸၢင်ႈထူပ်းၽေးဢိုပ်းယၢၵ်ႈတူၵ်းၽၢၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶူင်းၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations Development program- UNDP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 4...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 17:00 မူင်း ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၵမ်ႇပီႇလႃႇ ဢိူင်ႇသီးဢူၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းပျီႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1...

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်လူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶၢင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉယူပ်ႈလူင်းၵႂႃႇသေ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇ ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ တင်ႈၸႂ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢၼ်ပၼ်လူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်လႄႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 April...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႂ်းၾူၼ်း တႃႇလွႆးဢၢပ်ႈငိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MRTV ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႂ်းၾူၼ်း တႃႇလွႆးဢၢပ်ႈငိုၼ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 28 April 2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ယႃႈယႃ တီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈယႃ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သိုၵ်း သူင်ႇပၼ် RCSS/SSA တီႈၼႃႈသိုၵ်း

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သိုၵ်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA တေဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 April 2021 ၸုမ်းမုလ်းလၼိထိ...

Most Read