Thursday, February 25, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း/ၼၢင်းႁၢၼ် RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း

ၵေႃႉသိုၵ်း/ၼၢင်းႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈႁပ်ႉတင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ဢၼ်မီးတီႈထုင်ႉမၢဝ်း။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းယေးသေ ၵိၼ်ယႃႈ ၵိၼ်ၽိၼ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၼႆႉ ၶဝ်မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းယေး၊ ၵိၼ်ယႃႈၵိၼ်ၽိၼ်ႇ၊...

ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ သွၵ်းတိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈမႃးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးယဝ်ႉ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းၶၢင်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢဝ်ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈ လႄႈ ယႃႈယႃ တင်း ငိုၼ်းတွင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း သိုဝ်ႉ/ႁဵတ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင်

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် လွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်၊ လွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင်ပႃး ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19-21 February 2021 ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 3 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

လၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈၸူၼ်

ၵူၼ်းႁၢႆႉ 3  ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၶဝ်ႈၸူၼ်လၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “ယီႇသိၼ်း” ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၵူၼ်းၸူၼ် တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 21 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် ငိုၼ်းတွင်း တႃႇသိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် လၢႆလၢႆတီႈ လၢႆလၢႆတၢင်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 February 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်လပ်း ပီႊတႆး 2115...

သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ လမ်းပုၼ်း တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈမိူင်းတႆးၵတ်းယဵၼ်

ၼင်ႇႁိုဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေၵတ်းယဵၼ်ၼႆသေ သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ လမ်းပုၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႆႈတဵၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်တေပၼ် ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉတႆးတေႃႇတႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီး ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸွႆႈၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈထုင်ႉမၢဝ်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ မိူင်းထႆး၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မလေးသျႃး ၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉ လႄႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ လႆႈသိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် လႄႈ သူင်ႇထိုင်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18...

ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး လွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈလူင် (11) သုတ်ႈသေ သူင်ႇၽွၼ်းပၼ် ၽူႈဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်လွတ်ႈႁေႃး ပရိတ်ႈလူင် (11) သုတ်ႈသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး သူင်ႇၽွၼ်းပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၵၢင်းလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ၵူႈၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 7...

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ သိပ်းပၢႆ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ (15) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (15) ၵေႃႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း...

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽွၼ်းဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇ ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတႆးတေႃႇတႆး ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၶဝ် ႁွတ်ႈထိုင်သုၵတိ တီႈၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး...

ၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ (Website) တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ယေးငိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇ (Hacker) ၶဝ်ႈတိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇႁႅၵ်ႇၵိူဝ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်းၼႆႉ...

Most Read