Monday, May 10, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) တင်း KNU/KNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၽၢႆႇ BGF မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းတၢႆၼမ်

တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) တင်း KNU/KNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) မီႈလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းတၢႆၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KNU ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်...

ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ 35 လင်

ၽွင်းၶၢဝ်းႁူဝ်ႁိုဝ်ႉၸိူင်ႉၼႆ ၵႆႉမီးလူမ်ႉလႅင်ႉၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လႆႈထူပ်းၽေး သၽႃႇဝယူႇၵူႈပီႊပီႊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပီႊၼႆႉၵူၺ်း ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:50 မူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ...

ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ...

ၵျႃႇပၢၼ်ႇ တႅပ်းတတ်း တေဢမ်ႇၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵျႃႇပၢၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း 7 မိူင်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း လႄႈ လွင်ႈဢၼ်တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးဢၢႆႇထီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။လွင်ႈဢၼ်ၵျႃႇပၢၼ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း...

Pfizer လႄႈ BioNTech တေၸွႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympics

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ Pfizer ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ယႃႈယႃလူင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးဢူၺ်းလီ ဢၼ်ပဵၼ် BioNTech ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19...

ပလိၵ်ႈပရႃႇသီးလ် ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းတၢႆ 25 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ မီးၵူၼ်းတၢႆၼမ်ထိုင် 25 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးပလိၵ်ႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၢႆးသေမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်...

ၵူၼ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ သွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၼ်ႇၼီႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျၢတ်ႉမွၵ်ႉၶိတ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၸႄႈၵႅင်း...

ၶႄႇသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ တီႈမူႇၸေႊ ထႅင်ႈ 3 လိူၼ်

ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထႅင်ႈတႃႇၶၢဝ်ႇတၢင်း 3 လိူၼ် ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်း ၽင်ႇမိူင်းၶႄႇၼႆယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႄႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID−19...

သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 4 သႅၼ်ပၢႆ

COVID-19 တီႈဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 4 သႅၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈၸမ် 4 ႁဵင်ၵေႃႉ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပွၵ်ႈ (2) ပႆႇယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸီႉသင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈ (3)။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 7 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115...

ၸုမ်း NGO 200 ပၢႆ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ UN ႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ NGO 200 ပၢႆ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁၢမ်ႈလွင်ႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ  ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တေလူဝ်ႇမႃးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ SNA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 6 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမၼ်ႇသီ (ထမံသီ) ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင်...

ပီႊ 2021 ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ မိူင်းဢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ဢွင်ႈတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဝႃႈၼႆ။တႄႇဢဝ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် (February 2021) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO သေ လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း...

Most Read